����������

آموزش بازاریابی محتوایی-سطح مقدماتی

ویدیوی آموزشی کارگاه کارآفرینی ( به مدت ۳ ساعت همراه با اعطای مدرک بین المللی از IQS انگلستان)